O autorze
Miesięcznik Benefit to gazeta kierowana do wszystkich, którzy interesują się motywacją, rozwojem i pracą. W miesięczniku można odnaleźć artykuły dotyczące szkoleń pracowników, podnoszenia jakości pracy, rozwoju i zarządzenia firmą , procesów zmiany i zarządzaniu zmianą, najnowszych sposobach motywowania pracowników, pozapłacowych formach wynagradzania za pracę, aspektach prawnych i podatkowych.

Na nowo definiują biznes

Jerrod Modica
Benefit Systems, dostawca karty MultiSport, jako jedyna polska firma dołączyła do ponad 2600 przedsiębiorstw z całego świata legitymujących się certyfikatem B Corp. O ich wyjątkowości świadczy fakt, że certyfikowane organizacje na nowo definiują swój biznes, wpisując do swoich celów bycie odpowiedzialnym społecznie. Innymi słowy – nie tyle chcą być najlepsze na świecie, co przede wszystkim – najlepsze dla świata. To firmy, które realizując cele biznesowe, nie zapominają o swoim otoczeniu i interesariuszach.

B Corp to skrót pochodzący od angielskiego terminu Benefit Corporation oznaczającego przedsiębiorstwa, dla których najważniejsze jest działanie na rzecz dobra społecznego i środowiska. Certyfikat przyznaje B Lab, organizacja non profit, która powstała w Stanach Zjednoczonych, by promować idee odpowiedzialnego biznesu. Zdobycie certyfikatu nie jest proste, bo B Lab szczegółowo sprawdza działanie firmy w kilku obszarach takich jak: pracownicy, zarządzanie, społeczność, klienci, środowisko. Aby firma mogła zdobyć certyfikat B Corp, musi spełnić co najmniej 80 kryteriów weryfikujących jej sposób działania jako firmy odpowiedzialnej społecznie. Firma Benefit Systems przez dwa lata intensywnie pracowała na to, by uzyskać certyfikat B Corp.

– Jest wiele certyfikatów przyznawanych firmom odpowiedzialnym społecznie, ale B Corp jest absolutnie wyjątkowy – podkreśla Izabela Walczewska-Schneyder, członek zarządu Benefit Systems. – Proces uzyskania certyfikacji jest długi i bardzo wymagający, tu nie ma miejsca na przypadek, gdyż firma przechodzi szczegółowy audyt w niemal wszystkich obszarach działalności. Certyfikat B Corp to nie koniec naszej drogi, a pewien etap w doskonaleniu się. Traktujemy go jako zobowiązanie na przyszłość, chcemy być ambasadorem tej idei w Polsce i krajach, w których działamy.

Światowy trend

Rosnącą na rynku rolę firm odpowiedzialnych społecznie potwierdza tegoroczny raport Deloitte Global Human Capital Trends 20181, który wyraźnie sygnalizuje zmianę wynikającą z gwałtownej popularyzacji idei firmy odpowiedzialnej, firmy z misją, przyczyniającej się do pozytywnej zmiany społecznej. Autorzy raportu zwracają uwagę, że „podstawą oceny przedsiębiorstw nie są już tylko kryteria finansowe czy jakość produktów i usług. Obecnie firmy ocenia się na podstawie relacji z pracownikami, klientami oraz lokalną społecznością, a także w kontekście ich ogólnego wpływu na środowisko i społeczeństwo, co sprawia, że przedsiębiorstwo biznesowe staje się firmą odpowiedzialną 4.0”2.

Według autorów niniejszego raportu można wyróżnić trzy czynniki wpływające na tę zmianę: rosnąca siła jednostki, wypełnianie misji społecznej oraz nowe technologie w służbie zrównoważonego rozwoju. Dlaczego?

Ponieważ w grupie milenialsów, grupie niezwykle licznej na rynku pracy, kapitał społeczny w ogromnym stopniu determinuje wybór miejsca zatrudnienia i wpływa na decyzje zakupowe. Aż 86 proc. młodych ludzi uważa, że sukces przedsiębiorstwa należałoby postrzegać również w innych kategoriach, nie tylko w kategorii wyniku finansowego3.


Ponadto od firm oczekuje się wypełniania misji społecznej. Autorzy raportu Deloitte przywołują dane z raportu Edelman Trust Barometr 2018, z których wynika, że na całym świecie aż 52 proc. ludzi zadeklarowało, że wierzy we właściwe postępowanie przedsiębiorstw4. Skoro wierzy, to oczekiwania wobec firm i liderów są duże. Deloitte podaje, że aż 77 proc. badanych uważa, że odpowiedzialność społeczna biznesu i postawa obywatelska są ważne. Jednocześnie odnotowuje, że tylko w 18 proc. organizacji jest to priorytet znajdujący odzwierciedlenie w strategii5.

Trzecim czynnikiem jest zmiana technologiczna, która stwarza ogromne możliwości dla zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Autorzy raportu podsumowują, że „nowe podejście wymaga determinacji w budowaniu kapitału społecznego przez nawiązywanie współpracy z różnymi interesariuszami, uwzględnienie trendów zewnętrznych, tworzenie poczucia misji i celu w całej organizacji oraz opracowywanie strategii, by spełnić nowe oczekiwania społeczne. To głównie wyzwanie dla zarządów firm, ale inicjatywa ze strony liderów HR może wymusić decyzyjność i przyspieszyć ich realizację. Stawka jest wysoka. Jest nią reputacja firmy, jej relacje, a w ostatecznym rozrachunku — sukces lub porażka” – czytamy w cytowanym raporcie.

Odpowiedzialność zapisana w dna
Wyróżniona certyfikatem B Corp firma Benefit Systems wpisuje się w światowy trend i bez wątpienia jest firmą odpowiedzialną 4.0.

– Nasz model biznesowy jest spójny z tym, co mówi filozofia B Corp – tłumaczy Izabela Walczewska-Schneyder. – Jesteśmy pośrednikiem między partnerami, czyli właścicielami obiektów sportowych, a klientami, czyli pracodawcami, którzy oferują nasze karty swoim pracownikom. Nie sprzedajemy karty MultiSport bezpośrednio użytkownikom, ale jakość usług, które otrzymują, w dużej mierze zależy od nas. W tym modelu bez równego traktowania klientów, partnerów i użytkowników karty nie byłoby sukcesu MultiSportu. Firma współpracuje z czterema tysiącami partnerów, do których trafia większość jej miesięcznych przychodów. Partnerzy korzystają z programów wsparcia finansowego i szkoleniowego Benefit Systems, dzięki którym rozwijają swoje usługi.

Benefit Systems wciąż wzmacnia swoje działania związane z CSR wysoko oceniane w procesie certyfikacji B Corp.

– Reagujemy na problemy społeczne, na rozwiązanie których możemy mieć wpływ – mówi Izabela Walczewska-Schneyder. – Jednym z nich jest niski wskaźnik aktywności fizycznej młodzieży szkolnej. Dlatego na Dolnym Śląsku realizujemy pilotażowy projekt Aktywne Szkoły MultiSport, którego celem jest kształtowanie zdrowych nawyków związanych z aktywnością fizyczną. Bierze w nim udział blisko 10 tys. uczniów szkół podstawowych.

Firma odpowiada także na potrzeby seniorów, którzy chcą aktywnie spędzić jesień życia – i do ich dyspozycji oddaje kartę MultiSport Senior umożliwiającą korzystanie z dedykowanej oferty sportowej.

– Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, włączając się w wartościowe inicjatywy, takie jak Narodowy Dzień Sportu, a także edukujemy poprzez realizację badań – Index MultiSport oraz nagłaśnianie ich wyników – wylicza Izabela Walczewska-Schneyder. – To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wyjątkowi ludzie, którzy tworzą naszą firmę. To bardzo kreatywni i zaangażowani pracownicy, doskonale rozumiejący wartości naszej organizacji.

Pracownicy Benefit Systems od trzech lat chętnie angażują się w realizację programu Dobry MultiUczynek. W ciągu ostatnich trzech lat wymyślili i zrealizowali ponad 70 projektów wolontariackich, skierowanych m.in. do chorych i niepełnosprawnych dzieci, podopiecznych domów dziecka, a także bezdomnych zwierząt. Od września możliwość zgłaszania projektów w ramach Dobrego MultiUczynku uzyskali także posiadacze kart MultiSport spoza firmy. Pięć zwycięskich projektów związanych z aktywnością fizyczną (o wartości 30 tys. zł każdy) zostanie zrealizowanych wiosną przyszłego roku. Organizacja dba także o środowisko naturalne. Pracownicy segregują odpady, dokumenty drukowane są na ekologicznym papierze, a siedziba firmy mieści się w budynku posiadającym certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, w którym 100 proc. zużywanej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Katarzyna Patalan
redaktor naczelna miesięcznika „Benefit", k.patalan@miesiecznik-benefit.pl

Przypisy:
1 Trendy HR 2018, Czas odpowiedzialnych firm. Analiza polskich wyników badań Human Capital Trends 2018, Raport Deloitte.
2 Trendy HR 2018, Raport Deloitte, str. 5.
3 Deloitte, The 2017 Deloitte Millennial Survey: Apprehensive millennials: seeking stability and opportunities in an uncertain world, 2017, https:// www2.deloitte.com/us/en/pages/aboutdeloitte/ articles/millennial-survey. html#, dostęp: 24 stycznia 2018 r.
4 Edelman, 2018 Edelman Trust Barometer: Global Report, 2018, str. 5, https://www.edelman.com/trust-barometer, dostęp: 4 lutego 2018.
5 Trendy HR 2018, Raport Deloitte, str. 12.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...